Bruidhinn Gàidhlig, Cluich Ball-Coise. Speak Gaelic, Play Football
FC Sonas
Board Members

Board Members

Alasdair Mhoireasdan / Alasdair Morrison – Chathraiche

DK Mac a’Phì / DK MacPhee – Iar-chathraiche (Vice Chair)

Eilidh Lewsey – Ionmhair (Treasurer)

Calum MacAmhlaigh / Calum MacAulay – Rùnaire (Secretary)

Calum MacFhearghais / Calum Ferguson
Donnie Forbais / Donnie Forbes
Stèidheadairean (Co-Founders)